Eiropas projekti un kas Tev par tiem ir jāzina

Lai veicinātu sabiedrības labklājību un ekonomisko izaugsmi, Latvijā ir pieejams dažāda veida atbalsts no Eiropas Savienības fondiem, izvērtējot un piešķirot finansējumu dažādiem projektiem un programmām, kas aptver dažādas nozares un virzienus.

Projektu drīkst iesniegt jebkurš, kam ir ideja un skaidra pārliecība, ka rezultātā tiks sasniegts galvenais mērķis, kurš būs ilgtspējīgs un nozīmīgs ieguvums sabiedrībai vai kādai tās daļai, lai uzlabotu dzīves kvalitāti.

Demola Latvia

Viens no jaunajiem projektiem, kas tiek īstenots ar ERAF līdzfinansējumu, ir DEMOLA Latvia. Tā ir inovāciju koprades programma ambicioziem studentiem un uzņēmumiem.

DEMOLA ir inovāciju platforma, kas atrodas Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes paspārnē. Tā sadarbojas ar uzņēmumiem, kuri iesniedz izaicinājumus, idejas vai dažādas problēmsituācijas, kurus 12 nedēļu laikā risina talantīgi studenti no Latvijas augstākās izglītības iestādēm.

Programmas beigās uzņēmums saņem studentu radīto konkrētā izaicinājuma izpēti un risinājumu.

Kā tas saistīts ar Eiropas projektiem? DEMOLA Latvia tiek atbalstīts ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/001 "RTU inovāciju granti studentiem" ietvaros. Līdz ar to studenti, iesaistoties šajā projektā, risinot problēmsituācijas vai rodot jaunas idejas, var saņemt stipendiju.

Uzņēmumi dalībai programmā var pietiekties šeit - https://demola.lv/uznemumiem

Tālāk tiks apskatīti dažādi cita veida ES atbalsti uzņēmējiem, kuri ir nesaistīti ar DEMOLA Latvia projektu.

Projektu Nozares Un Virzieni

Finansējumu iespējams saņemt šādās programmās:

 • Pilsētvides un reģionālajai attīstībai;
 • Sociālo projektu īstenošanai, nodarbinātības veicināšanai;
 • Izglītībai un jaunatnei;
 • Lauksamniecības, lauku vides attīstībai;
 • Zinātnei un pētniecībai;
 • Medicīnas un humānajiem projektiem.
Eiropas Projektu Iesniegšana
Pirmkārt, ir jānosaka, kurā no kategorijām atbilst iesniedzamais projekts un kāds ir tā galvenais mērķis. Nākamais solis ir pieteikuma iesniegšana Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA)mājas lapā - https://www.cfla.gov.lv/lv/projektu-istenosana. Šajā vietnē ir pieejama pilna informācija par pildāmajiem dokumentiem, lai pieteiktu dalību projektu atlasē, kā arī iespējams iepazīties ar projektu atlases nolikumu, kurā paskaidrots projektā atbalstāmās darbības, projekta īstenošanas laiks un cita projekta iesniedzējam svarīga informācija. Dokumentus iespējams iesniegt un projektu atlasei pieteikties arī elektroniski.

Lai sagatavotu atbilstošu projektu, CFLA iesaka novērtēt savas spējas, rūpīgi izvērtēt kapacitāti un darba apjoma izpildi, iekļaujoties konkrētos termiņos un izpildes noteikumos, paredzēt naudas plūsmu, kā arī apzināties iespējamos ārējos un iekšējos riskus, kas var negatīvi ietekmēt projekta darbību un izpildi.
Projektu Izskatīšana
Projektu izvērtēšanas kārtībā ietilpst divu veidu atlases:

 • Atklātā – vienlīdzīga konkurence dalībnieku starpā;
 • Ierobežotā – iepriekš noteikts dalībnieks vai dalībnieku grupa, apstiprinot un finansējot visus projektus, kas atbilst noteikumiem.

Projektu atlases iesniegumi tiek izskatīti laika posmā no 1 – 3 mēnešiem. Šajā periodā tiek pieņemts lēmums par projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu. Pieņemtais lēmums tiek paziņots katram projekta iesniedzējam individuāli. Jāpiemin, ka katrs projekts tiek izskatīts individuāli, tādā veidā pievēršot nedalītu uzmanību visām projekta niansēm un atbilstībai konkursa noteikumiem.

Kā jau tas mēdz notikt, arī projektu gaitā var rasties dažāda veida izmaiņas, kas nevar būt paredzamas. Šādos gadījumos radušās izmaiņas ir jāsaskaņo ar fondu atbilstoši pēc līgumā iekļautajiem noteikumiem par izmaiņām projekta īstenošanā.
Projektu apstiprināšanas gadījumi
Pēc apstiprinošas ziņas saņemšanas un pozitīva finansējuma piešķiršanas, tiek slēgts līgums ar projekta iesniedzēju, kurā tiek atrunāti visi svarīgākie punkti, kā arī izvirzītās prasības, tiesības un pienākumi.

Projekta īstenošana noris pēc izveidotā plāna un līguma noteikumiem, kā uzraudzības instrumentu izmantojot projekta uzraudzības sanāksmes, lai pārliecinātos par projekta veiksmīgu norisi, kā arī atbilstību galveno mērķu sasniegšanai.
Eiropas projekti biznesa uzsākšanai
Ja tev ir daudz naudas, ko ieguldīt sava biznesa uzsākšanai, lieliski, bet ja nav, tad nebēdā. Eiropas Savienība var tev palīdzēt visdažādākajos veidos.

Nereti uzņēmējdarbības uzsākšanai uzņēmēji savu naudu nevēlas tērēt. Šādos gadījumos viņi dodas ar savu projektu uz attiecīgajām iestādēm, lai iegūtu tā saucamo "Eiropas projekta" statusu un saņemtu finansējumu, vai jebkāda cita veida palīdzību no Eiropas Savienības.

Bankas finansējuma saņemšana uzņēmuma izveidei var būt sarežģīta, jo jaunizveidotiem uzņēmumiem raksturīgs augsts riska līmenis. ES fondi uzņēmējdarbības uzsākšanai ir labs atspēriena punkts.

ES fondi atbalsta jaunos, mazos un vidējos uzņēmumus ar:

 • mezanīna aizdevumiem;
 • aizdevumu garantijām;
 • biznesa eņģeļu ko-investīciju fondu;
 • atbalstu investīcijām ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai;
 • radošo industriju inkubatoriem un reģionālo biznesu inkubatoriem.
Eiropas projekti lauksaimniekiem
Dažādi ES fondi arī piedāvā atbalstu lauksaimniekiem un šis, iespējams, ir visizplatītākais ES atbalsts visā Eiropā.

Nav jābūt tikai lauksaimniekam, lai pieteiktos ES lauksaimnieku atbalsta fondiem un projektiem. Pietiek arī, ja esi vienkārši mežu īpašnieks, kas kopj, rūpējas un apstāda savus īpašumus.

Liela daļa lauksaimnieku, kuri atrodas Eiropas Savienībā, ir tiesīgi saņemt ienākumu atbalsta maksājumus. Apmēram trešdaļu piešķir par to, ka lauksaimniecības darbība tiek veikta ar ekoloģiskām metodēm (ilggadīgo zālāju saglabāšana, kultūru dažādošana utml.).

Kā lauksaimniekam tev ir iespēja arī saņemt līdzekļus, kuru apjoms atkarīgs no tā, cik daudz zemes tev pieder, respektīvi, no rīcībā esošās zemes platības apjoma, bet tikai ar tādu nosacījumu, ka tiek izmantotas apkārtējai videi nekaitīgas zemkopības metodes. Tas tāpēc, lai tiktu saglabāta bioloģiskā daudzveidība, augsnes un ūdens kvalitāte, kā arī lai samazinātu emisijas.

Ar ES finansējuma palīdzību lauksaimnieki var apgūt jaunas metodes un modernizēt vai pārstrukturēt savas saimniecības.

Tieši šādus finansējumu un atbalstu piešķir, lai uzlabotu dzīvi laukos, kas radītu darba vietas un sniegtu vietējiem iedzīvotājiem pamatpakalpojumus.

Turklāt gados jauni lauksaimnieki var izmantot īpašu atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un saņemt lielākas atbalsta likmes par saviem ieguldījumiem uzņēmumā.

Lai pieteiktos dažādiem ES projektiem kā lauksaimniekam, nepieciešams sazināties ar Lauku Atbalsta Dienestu, kas sniegs visu nepieciešamo informāciju par to, kādiem fondiem un projektiem ir iespējams pieteikties.

Lai uzzinātu sīkāk par dažādiem ES fondiem, vari arī apmeklēt šo vietni un gūt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. https://www.edo.lv/edo-pakalpojumi/pakalpojumi-uznemejiem/es-strukturfondu-finansejuma-piesaiste.html
Kā Tiek Sadalīta Eiropas Nauda?
Eiropas Savienības fondi tiek pārvaldīti, slēdzot partnerlīgumus ar katru dalībvalsti atsevišķi. Pēc tam šo līgumu rezultātā tiek izveidotas investīciju programmas un noteikti prioritārie virzieni.

Savukārt katram virzienam tiek noteikti prioritārie ieguldījumi un specifiskie atbalsta mērķi, kam šī nauda ir jāizlieto. Pēc tam katra specifiskā mērķa izpildei tiek īstenoti konkrēti pasākumi, kuru ietvaros tavam projektam var tik piešķirts līdzfinansējums.

Šo pasākumu īstenošanas nosacījumus parasti katra valsts definē citādāk. Latvijā tos nosaka Ministru Kabineta noteikumi.

Tālāk tiek rīkotas atlases, pēc kurām nauda nonāk pie saņēmēja:

 • ierobežota projektu iesniegumu atlase (IPIA);
 • atklāta projektu iesniegumu atlase (APIA).

Ierobežota projektu iesniegumu atlase nozīmē, ka jau iepriekš ir noteikts, kas tiek aicināti iesniegt Eiropas fondu projektus, lai tiktu saņemta Eiropas nauda. Visbiežāk tās ir:

 • valsts iestādes un aģentūras;
 • plānošanas reģioni;
 • pašvaldības;
 • izglītības iestādes, ārstniecības iestādes un citi.

Šajā atlasē parasti tiek apstiprināti un finansēti visi projekti, kas ir sagatavoti atbilstoši noteikumiem.

Atklāta projektu iesniegumu atlase nozīmē, ka iesniegtie Eiropas projekti piedalās vienlīdzīgā konkursā par finansējumu. ES fondi uzņēmējiem visbiežāk ir pieejami, tieši iesniedzot projektu atklātajā atlasē.